Inventebrates Protozoan infections

Alphitobius diaperinus Sporocysts Farinocystis triboli

alphitobius

Alphitobius diaperinus Farinocystis tribolii HE Obj 100 P. Zwart

Alphitobius diaperinus Farinocystis tribolii (Dichotomy?)

alphitobius

Alphitobius diaperinus

Arion hortensis Lung Protozoa

Zophobas morio Faeces Gregarina Wet mount

Zophobas morio Faeces Malamoeba spp. Wet mount
Alphitobius diaperinus Farinocystis tribolii

lphitobius

Alphitobius diaperinus