Inventebrates Protozoan infections

Alphitobius diaperinus Sporocysts Farinocystis triboli

Arion hortensis Lung Protozoa

Zophobas morio Faeces Gregarina Wet mount

Zophobas morio Faeces Malamoeba spp. Wet mount