Invertebrates Circulatory system

Arion (hortensis?) B97-2154 B Foot Edema HE 25 P Zwart

Arion (hortensis?) B97-2154 B Foot Edema (Right above corner) HE Obj 25 P Zwart