Tortoises Protozoan infections

Testudo hermanni Muscle Sarcocystis

Testudo hermanni Tongue Sarcosporidium cyst.
Stigmochelys pardalis Small intestine Cryptosporidia.

Testudo g ibera Stomach Cryptosporidia

Testudo g. ibera Small intestine Inflammation + proliferation Cryptosporidia

Testudo g.ibera Pylorus cryptosporidia

Testudo hermanni Duodenum Cryptosporidiose
Testudo g. ibera Stomach Cryptosporidiose
Testudo g.ibera Stomach Cryptosporidia
Centrochelys sulcata Liver Amoebiasis Necrotic focus J. Wiechert

Centrochelys sulcata Liver Amoebiasis Necrotic focus J. Wiechert